Odstoupení od smlouvy

Poučení o odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 73801 Frýdek – Místek, tel./fax 800900884, , formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Po obdržení formuláře budete v textové podobě informováni o jeho přijetí.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2   a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 73801 Frýdek – Místek. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

        b) Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.3  Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Jaké zboží nelze vrátit?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Název prodávajícího:                

FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.

Sídlo prodávajícího:

Svazarmovská 309, Frýdek – Místek, 73801

IČ prodávajícího:

25910027

Internetová stránka:

www.frankospol.cz

Emailová adresa prodávajícího:

Telefon prodávajícího:

800900884, 555531607

 

           

Oznamuji, že tímto odstupuji v zákonné lhůtě 14-ti dnů od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Číslo objednávky(*):

Číslo daňového dokladu(*):

Název a kód zboží(*):

Datum objednání zboží/ Datum obdržení zboží:

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Emailová adresa kupujícího(*):

Kontaktní telefon kupujícího(*):

Kupní cena byla uhrazena způsobem(*):

Prosím o vrácení kupní ceny způsobem(*): (číslo účtu)

Důvod odstoupení (není nutno uvádět) (*):

 

 

 

 

V ……………… dne …………….

 

 

 

 

 

                                                                        ……..………………………………………….……………..

                                                                       podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)

 

 

 

(*) nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku