Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti  FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.

se sídlem: Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 25910027, DIČ: CZ25910027, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25222

 

 

I. Obecná ustanovení

 

 1. V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. tyto všeobecné obchodní podmínky (déle také jako “VOP“), jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:
  společností FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. se sídlem Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek–Místek, IČ: 25910027, DIČ: CZ25910027, , tel./fax 800900884, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25222, (dále také jako “prodávající“) na straně jedné a zákazníkem (dále také jako “kupující“) na straně druhé.
 2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která objednává zboží a uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím platného katalogu nebo ze sortimentu internetového obchodu společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. umístěného na adrese www.frankospol.cz (déle také jako “eshop“).
 3. Kupující spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako “VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. a zákazníka při dodávkách kancelářského materiálu, drogistického zboží, občerstvení a dalšího zboží (dále jen „zboží“) ze sortimentu společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. zákazníkovi na základě jeho objednávky.
 5. Tyto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách eshopu prodávajícího.
 6. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li kupujícím fyzická nebo právnická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - §2174.
 7. VOP jsou závazné pro všechny kupující. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto VOP, byl na ně dostatečným způsobem upozorněn před uskutečněním objednávky, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 8. Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena všeobecným obchodním podmínkám.
 9. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je archivována prodávajícím, v podobě faktury odeslána kupujícímu společně s objednaným zbožím. Tyto VOP jsou zobrazeny na eshopu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Na vyžádání také budou kupujícímu zaslány na uvedený e-mail nebo předány ve vytištěné podobě.

 

 

II. Objednávání zboží

 

 1. Objednávka může být společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. zaslána poštou na adresu sídla společnosti, tak jak je uvedena v katalogu nebo na internetových stránkách eshopu prodávajícího, podána telefonicky nebo faxem na telefonní a faxové čísla společnosti, tak jak je uvedeno v katalogu nebo na internetových stránkách eshopu prodávajícího, elektronickou poštou na elektronickou adresu společnosti (dále také jako “e-mail“), tak jak je uvedena v katalogu nebo na internetových stránkách eshopu, osobně v provozovně kupujícího nebo prodávajícího, anebo prostřednictvím eshopu prodávajícího (na stránkách www.frankospol.cz).
 2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  1. svoje identifikační údaje, zejména obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, kontakt (např. telefon, fax a e‑mailovou adresu), popřípadě IČO, DIČ
  2. označení zboží, tj. kód objednávaného zboží podle katalogu, popřípadě také jeho popis
  3. množství a cenu objednávaného zboží s DPH
  4. způsob a cenu doručení zboží
  5. způsob platby
  6. adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, bude zboží dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího)
  7. okamžik dodání zboží, dohodne-li se zákazník se společností FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. odlišně od těchto VOP
  8. jméno, příjmení a podpis osoby (neplatí pro internetové a e-mailové objednávky), oprávněné za zákazníka jednat, případně také otisk razítka zákazníka
  9. jméno, příjmení a případně podpis osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec)
 3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho ke zpřesnění a/nebo doplnění objednávky. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku prodávajícímu se objednávka považuje za úplnou. Nákup na eshopu prodávajícího je podrobněji upraven v sekci eshopu “O nákupu/Jak nakupovat“. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře na eshopu prodávajícího, včetně souhlasu se zněním těchto VOP.
 4. Společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. potvrdí zákazníkovi, který je spotřebitelem a objednává zboží některým komunikačním prostředkem na dálku, přijetí objednávky, a to v elektronické podobě na jím uvedenou adresu.
 5. Po doručení úplné objednávky je společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. povinna zkontrolovat, zda požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je‑li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. zákazníka na tuto skutečnost upozorní.
 6. Je–li kupujícím fyzická nebo právnická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání a odesílá-li zároveň společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. první objednávku, je tento kupující povinen v rámci registrace nebo zároveň s první objednávkou odeslat své identifikační doklady, tj. kopii živnostenského listu, popřípadě také výpis z obchodního rejstříku. Zákazník spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předá prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.
 7. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, Internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na trhu telekomunikačních služeb, které kupující používá a hradí je sám na vlastní účet.
 9. Na základě registrace kupujícího provedené na eshopu prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále také jako “uživatelský účet“). Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

III. Kupní cena zboží

 

 1. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního katalogu společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. Společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. poskytne zákazníkovi na jeho žádost tištěný katalog platný pro dané období. Aktuální katalog je dostupný na stránkách internetového obchodu společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. na adrese www.frankospol.cz.  
 2. Společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží oproti ceně uvedené v tištěném ceníku v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů způsobených nárůstem cen surovin nebo změnou směnných kurzů. Společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. bude zákazníka o těchto změnách vhodným způsobem informovat.  
 3. V případě rozporu mezi cenou zboží uvedenou v tištěném katalogu a cenou zboží uvedenou na internetových stránkách, je rozhodující cena uvedena na internetových stránkách.
 4. Kupující nakupuje zboží za cenu platnou v době objednání.
 5. Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za dopravu zboží a balné, která je uvedena samostatně). Kupující spotřebitel možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění a odsouhlasení nabídky ze strany prodávajícího.

 

 

IV. Uzavření kupní smlouvy

 

 1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem je uzavřena doručením úplné objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mail uvedený spotřebitelem, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky.
 2. Kupující podnikatel vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (doručením úplné objednávky prodávajícímu) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem je uzavřena:
  1. okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy závazným odsouhlasením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na e-mail kupujícího. V případě, že k takovému potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena
  2. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. II. 5. podle toho, co nastane později
  3. okamžikem uzavření písemné kupní smlouvy v provozovně prodávajícího nebo kupujícího s tím, že v případě učinění objednávky pomocí eshopu prodávajícího půjde pouze o upřesnění dílčích požadavků na dodávky zboží a jeho množství
 3. Kupující podnikatel je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.
 4. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
 5. Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.
 6. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů je rozhodující výklad smlouvy v českém jazyce.
 7. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

 

 

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

 

 1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti  FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. uvedený na daňovém dokladu (faktuře), v hotovosti při předání zboží nebo prostřednictvím platební karty při osobním odběru zboží v sídle prodávajícího. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. S celkovou cenou včetně DPH zákazník možnost se seznámit před odesláním objednávky. Není–li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.. Dokladem o platbě platební kartou se rozumí potvrzení o strhnutí platby z účtu.
 3. Kupní cena za zboží, které FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. na základě objednávky zákazníkovi dodá, je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby do čtrnácti dnů od dodání zboží zákazníkovi nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. zákazníkovi vystaví, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později. Zboží bude kupujícímu spotřebiteli dodáno/předáno po zaplacení celé kupní ceny včetně případných nákladů na doručení.
 4. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. podle pravidel stanovených v těchto VOP, nemá-li se společností FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu společností FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  
 5. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena rámcová smlouva o dodání zboží, je kupní cena splatná dle podmínek rámcové smlouvy o dodávkách.
 6. Společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. vystaví zákazníkovi daňový doklad (fakturu), kterou zákazníkovi předá při předání zboží spolu s dodacím listem. Při dílčím plnění doručí FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. zákazníkovi daňový doklad (fakturu) následně po ukončení smluvně definovaného období. Zákazníkovi, který poskytl prodávajícímu souhlas, bude daňový doklad (faktura) zaslána v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mail uvedený zákazníkem. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
  1. označení a číslo faktury
  2. název/jméno a příjmení, sídlo/bydliště, u podnikatelů IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, u podnikatelů údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky)
  3. bankovní spojení prodávajícího
  4. datum splatnosti kupní ceny
  5. popis dodaného zboží a jeho množství
  6. číslo objednávky kupujícího
  7. cena bez DPH, s DPH, DPH, celkem částku k úhradě
  8. číslo příslušného dodacího listu
 7. Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, prodávající vystaví zákazníkovi novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. V takovém případě lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který vůči společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si prodávající právo dodat mu objednané zboží poté, co veškeré své závazky vůči společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. uhradí.
 9. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím podnikateli předchozí úhradu zálohy a to v případě, že se jedná o objednávku, jejíž celková hodnota přesáhne 5000,- bez DPH. Bez úhrady této zálohy nebude možné zboží dodat ve sjednaném termínu a všechny lhůty pro dodání zboží se počítají od okamžiku úhrady zálohy. Zákazník podnikatel je povinen uhradit kupní cenu za zboží v hotovosti při předání zboží nebo předem na účet podnikatele, pokud u společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. nakupuje poprvé. Kupující spotřebitel není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží (není-li sjednáno mezi prodávajícím s kupujícím ve smlouvě jinak).
 10. Kupující výslovně souhlasí s možností zasílání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na poskytnutou emailovou adresu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

 

 

VI. Podmínky dodání zboží

 

 1. Společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. dodá zboží na své náklady a na své nebezpečí na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době. Pouze v případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota nepřesáhne 1450,- bez DPH (po uplatnění slev), činí dopravné 99,- bez DPH a hradí ho kupující. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky nebo o její částečné plnění nebo pokud si kupující ujednal dopravu smluvně s prodávajícím na základě velkoodběrů. Zákazník možnost osobního odběru zboží (bez poplatku za dopravu) na prodejně velkoobchodu.
 2. Není-li mezi prodávajícím a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. dodat objednané zboží nejpozději do 5. pracovního dne od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovní dny nejpozději do 15:30 hodin. Je-li objednávka doručena později, zavazuje se společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. dodat objednané zboží nejpozději do 5. pracovního dne od počátku pracovní doby pracovního dne následujícího po přijetí objednávky. Kupujícímu spotřebiteli bude zboží dodáno/předáno bezprostředně po zaplacení celé kupní ceny včetně případných nákladů na doručení. Kupujícímu podnikateli bude při první objednávce u prodávajícího zboží dodáno/předáno bezprostředně po zaplacení celé kupní ceny včetně případných nákladů na doručení.
 3. Termíny dodání nadstandardního zboží, které není uvedeno v katalogu (vizitek, razítek, hlavičkových papírů apod.), se stanovují dohodou v závislosti na charakteru výroby.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. předá spolu s dodaným zbožím zákazníkovi také dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky) podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou (tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená). Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně neúplnost či poškození oznámit prodejci. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 5. Zákazník je povinen po dodání zboží na dodací list uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat, pokud je právnickou osobou i orazítkovat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.
 6. Zákazník je povinen společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo stanoveno ve smlouvě, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.
 7. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho úplného zaplacení.

 

 

VII. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, eshopem, atd.) zákazník právo v souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například fax, e-mail). Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 4. Poučení o odstoupení od smlouvy a formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na eshopu prodávajícího. Kupující spotřebitel může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však doporučeno. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .
 5. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 
 6. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 7. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).
 8. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 9. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující spotřebitel.
 10. Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 11. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.
 12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
 13. Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží (např. při hromadném zpracování dat), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“.

 

 

VIII. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 1925, § 2099 2117 a § 2161 2174) občanského zákoníku.
 2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, že si zachová obvyklé vlastnosti a že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
 3. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 6. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí.
 7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
 8. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.
 9. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Pokud kupující před převzetím věci věděl o jejím rozporu s kupní smlouvou nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, nenese prodávající odpovědnost za vady zboží.
 10. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.
 11. Jakmile kupující zjistí vadu zboží, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a předá mu předmět plnění nebo ho podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.
 12. O reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu je možné prodloužit po dohodě se zákazníkem. Takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Spotřebitel právo na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, pokud byla reklamace oprávněná.
 13. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je písemné potvrzení předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení a době opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 14. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., např. předložit doklad o zakoupení zboží (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí prodávající záruční list i dodatečně. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla (Svazarmovská 309, Frýdek – Místek, 73801), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

 

IX. Ochrana osobních údajů

 

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), tak i s evropskou legislativou (nařízení EU 679/2016, dále jen „GDPR“).
 2. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího/název obchodní firmy, adresu jeho bydliště/sídla, doručovací adresu, emailovou adresu a telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy.
 3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníka jsou důvěrné a nebudou jinak zveřejněny a poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s podpůrnými službami, distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (např. sdělení jména a adresy dodání dopravci) a plněním zákonných povinností (orgány státní správy, daňové subjekty apod.), kde správce může svěřit zpracování osobních údajů spolupracujícím subjektům v rozsahu nezbytném pro realizaci transakce. 
 4. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce.
 5. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 6. Zákazník potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla prodávajícího nebo email .
 7. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost kupujícího dle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Kupující rovněž právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 8. Kupující právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 9. Podrobněji se může zákazník seznámit s ochranou osobních údajů v "Zásadách správy dat a osobních údajů", které jsou uvedeny na Internetových stránkách prodávajícího.

 

 

X. Doručování

 

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 

XI. Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z katalogu společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu společnosti FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi prodávajícím a zákazníkem sjednány individuálně.
 2. Písemnou dohodou mezi společností FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto VOP, popřípadě užití VOP jako takových, vyloučeno.
 3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 5. Veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo s ní související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s., 26988879, se sídlem Praha 5, Nám. 14. října 1307. Rozhodčí řízení se koná bez ústního jednání dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s. a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení Arbitrážního soudu České republiky, o.s., se kterými se smluvní strany před podpisem této smlouvy seznámily, které jsou veřejně dostupné na www.rozhodcidolozka.cz a smluvní strany je dle své vůle považují za součást této smlouvy.
 6. Zákazník, který je spotřebitel se v případě sporu může obrátit na Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež v rámci své působnosti zajišťuje alternativní řešení sporů pomocí nevládních organizací, které poskytují poradenskou činnost v oblasti spotřebitelských práv při řešení konkrétních spotřebitelských sporů. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.